Hammarplast Medical

Uppförandekod

Att skapa en plattform för vår uppförandekod, etiska regler och vårt sociala ansvar.
Hammarplast Medical och dess anställda måste hela tiden följa alla tillämpliga lagar, branschbegränsningar och restriktioner från nationella och internationella myndigheter.
Hammarplast Medical tolererar inte att anställda uppnår resultat genom strid mot lagen eller genom oetiska affärer.
Verkställande direktör på Hammarplast Medical ska ansvara för genomförandet och efterlevnaden av denna uppförandekod.


Anställningsprinciper
Det finns ingen diskriminering i ersättning, tillgång till utbildning eller befordran på grund av ras, nationalitet, religion, ålder, funktionshinder, kön, civilstånd, sexuell läggning, medlemskap i fackförening eller politisk tillhörighet. Löner och förmåner för en normal arbetsmånad uppfyller nationella och fackliga rättsnormer.

Barnarbete
Barn och ungdomar under 16 år får inte arbeta.

Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
Anställda, utan åtskillnad, har rätt att ansluta sig till eller bilda fackföreningar de själva väljer och att förhandla kollektivt.
Arbetsgivaren antar en öppen attityd gentemot verksamheten i fackföreningar och deras organisationsverksamhet.
Arbetstagarens representanter diskrimineras inte och har möjlighet att utföra sina uppgifter på arbetsplatsen.

Anställdas allmänna värderingar och etiska regler
Hammarplast Medical åtar sig att uppmuntra en säker, stödjande och produktiv arbetsmiljö.
Följande är handlingar som företaget anser oacceptabelt. Varje anställd som utför dessa handlingar kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder, som kan gälla en varning, avstängning eller uppsägning:
 • Vara frånvarande från arbetet utan giltig orsak
 • Avsiktligt skada, förstöra eller stjäla egendom som tillhör arbetskamrater eller företaget
 • Vägran att följa eller underlåta att utföra rimliga instruktioner från en handledare
 • Ignorerar arbetsuppgifter eller slösa tid på arbetstid
 • Arbetar under påverkan av alkohol eller någon drog
 • Agerar hotfullt eller använder kränkande språk mot en kollega
 • Röka i strid med fastställd policy eller bryter mot någon brandskyddsförordning
 • Uppsåtligen bryter hälso- och/eller säkerhetsföreskrifter
 • Inte tar väl hand om, försummar eller missbruka företagets utrustning eller verktyg
 • Använder företagets utrustning på ett otillåtet sätt.

Värderingar
Vår verksamhet bygger på att följande värden är uppfyllda och att vi i vår Uppförandekod såväl internt som externt, följer etablerade etiska regler där våra värderingar är en viktig del.
 • Respekt
 • Ansvar
 • Välvilja

Etiska regler
 • Vi respekterar individens mänskliga rättigheter och avvisar alla former av diskriminering. Vi agerar i enlighet med god affärsetik och moral, och i linje med våra övriga koncernpolicys.
 • Vår verksamhet präglas av en hög nivå av förståelse, öppenhet och respekt för varandra.
 • Vi tar ansvar för våra handlingar och följer gällande lagar och förordningar i de länder vi är verksamma i.
 • Vi måste alltid sträva efter att minska vår operativa påverkan på både miljön och människors hälsa.
 • Vi avvisar alla former av kartellverksamhet.
 • Vi accepterar inte mutor i någon form och den anställde ska undvika att hamna i situationer där personliga intressen står i konflikt med företaget.
 • Vi ska ha en vilja att ständigt ta initiativ för att förbättra vår verksamhet för att skapa en trivsam, hälsosam, kreativ och lönsam arbetsmiljö.
 • Vi tar ansvar för användningen av företagets resurser och inte missbruka företagets egendom.

Intressekonflikter
Hammarplast Medical förväntar sig att de anställda utför sina uppgifter samvetsgrant, ärligt, och i enlighet med Hammarplast Medicals bästa intresse. Anställda får inte använda sina positioner för privata eller personliga fördelar.

Extern verksamhet, sysselsättning, och Styrelseuppdrag
Alla anställda delar ett stort ansvar för Hammarplast Medicals goda PR.
Anställda måste undvika att förvärva affärsintressen eller delta i någon annan verksamhet utanför Hammarplast Medical som skulle eller förefaller:
 • Skapa en alltför stor efterfrågan på deras tid och uppmärksamhet och därmed beröva Hammarplast Medical sina bästa insatser på jobbet.

Relationer med kunder och leverantörer
Anställda bör undvika att investera i eller förvärva ett eget ekonomiskt intresse i alla affärer som har ett avtalsförhållande med Hammarplast Medical, eller som tillhandahåller varor eller tjänster, eller båda, till Hammarplast Medical om en sådan investering skulle kunna påverka deras beslut i fullgöra sina skyldigheter på uppdrag av Hammarplast Medical.

Gåvor och förmåner
Anställda får inte ta emot gåvor eller personliga favörer som på något sätt kan påverka beslut till förmån för någon person eller företag med vem eller med vilka Hammarplast Medical har affärer med.

Mutor
Hammarplast Medical förbjuder godkännande av mutor från leverantörer. Varje brott mot denna regel kommer att resultera i omedelbar uppsägning och vid grov förseelse anmälan.

Hammarplast Medicals medel och andra tillgångar
När en anställds ställning kräver att spendera Hammarplast Medicals medel eller att ådra sig ersättning av personliga utgifter, måste den personen använda gott omdöme på Hammarplast Medical räkning för att säkerställa att bra värde erhålls för varje utgift.

Hammarplast Medical bokföring och kommunikation
Exakta och tillförlitliga uppgifter av skilda slag är nödvändiga för att uppfylla Hammarplast Medical juridiska och finansiella skyldigheter och att hantera Hammarplast Medicals angelägenheter. Hammarplast Medicals bokföring måste återspegla på ett korrekt och snabbt sätt alla affärstransaktioner. De anställda som ansvarar för redovisning och bokföring måste till fullo redogöra för och registrera alla tillgångar, skulder, eller bådadera, och måste utöva aktsamhet vid genomdrivandet av dessa krav.
Anställda får inte göra eller delta i någon falsk bokföring av något slag, vare sig internt eller externt, inklusive men inte begränsat till:
 • Falska kostnader, närvaro, produktion, finansiella eller liknande rapporter och uttalanden
 • Falsk reklam, vilseledande marknadsföringsmetoder, eller andra missvisande framställningar

Extern kommunikation
Anställda får inte använda Hammarplast Medical identifiering, brevpapper, förnödenheter och utrustning för personliga eller politiska frågor.
Vid extern kommunikation i frågor som berör Hammarplast Medicals verksamhet, får de anställda inte drista sig att tala för Hammarplast Medical i ett ämne, om de inte är säkra på att de åsikter de uttrycker är de av Hammarplast Medical.
När man arbetar med någon utanför Hammarplast Medical, måste de anställda se till att inte äventyra integriteten eller skada anseendet för Hammarplast Medical.

Snabb kommunikation
I alla frågor som är relevanta för kunder, leverantörer, myndigheter, allmänheten och andra i Hammarplast Medical, måste alla anställda göra sitt yttersta för att uppnå fullständig, korrekt och aktuell kommunikation - svara snabbt och tillmötesgående på all lämplig begäran om information och alla klagomål.

Sekretess
Vid hantering av finansiell och personlig information om kunder eller andra med vilka Hammarplast har kontakter, beaktas följande principer:
 • Samla, använda och behålla endast den personliga information som är nödvändig för Hammarplast Medical verksamhet. När det är möjligt, fås all relevant information direkt från den berörda personen.
 • Behåll informationen endast så länge som det behövs eller som krävs enligt lag.
 • Begränsa intern tillgång till personlig information till dem som har ett legitimt affärsskäl för att söka denna information.

Överträdelser
Alla ska ha rätt att anonymt anmäla överträdelser från Hammarplast Medical’s Uppförandekod utan att riskera repressalier.


Share this page